تبلیغات
آسون بخون - مطالب علی محمد پیرهادی

آسون بخون - مطالب علی محمد پیرهادی

وبسایت آسون بخون.
وبسایت آموزشی علی محمد پیرهادی
                آسون بخون

جستجو

نظرسنجی سایت

چه مطالبی بیشتر از بقیه روی سایت قرار گیرد؟

فهرست موضوعات مطالب

تامسون :

تامسون یکی از پیش گامان مطالعه ساختار اتم بوده است .

×××با آزمایشهای تامسون روی لوله پرتوی کاتدی او موفق شد نسبت بار به جرم الکترون را اندازه گیری کند

کولن بر گرم e/m = 1/76 * 108

*** نکته : رابرت میلیکان توانست مقدار بار الکتریکی الکترون را اندازه گیری کند

e = 1/602 * 10 -19 c

*** نکته : تامسون جرم الکترون را با کمک رابطه e / m اندازه گیری کرد

m = 9/109 * 10 -28

*** نکته : توان منفی جرم الکترون زیاد است پس جرم الکترون بسیار ناچیز است به طوری که جرم الکترون را نادیده می گیرند .

×××نکته :جرم الکترون 1840 مرتبه کوچکتر از جرم سبکترین اتم یعنی اتم هیدروژن است.

کنکور سال 85 تجربی :

کدام مطلب نادرست است؟

1) نخستین بار تامسون توانست نسبت بار به جرم الکترون را اندازه گیری کند.

2) نخستین بار رابرت میلیکان توانست مقدار بار الکتریکی الکترون را حساب کند.

3) محاسبه جرم الکترون با استفاده از نسبت بار به جرم الکترون توسط تامسون انجام گرفت.

4) ماری کوری پس از سالها تلاش دریافت که تابش کشف شده توسط بکرل خود شامل چند تابش متمایز است

نویسنده : نظرات () سه شنبه چهاردهم شهریورماه سال 1396 - ساعت 22 و 05 دقیقه و 00 ثانیه

در سال 1785، فیزیكدانی فرانسوی به نام كولن به بررسی تأثیر مقدار بارها و فاصله آن ها بر نیروی الكتریكی ایجاد شده پرداخت. کولن برای اندازه‌گیری نیروی الكتریكی از ترازوی پیچشی استفاده می كرد. تصویر این وسیله در شكل زیر دیده می شود.

قانون كولن

قانون كولن

كولن بر اساس آزمایش های متعدد دریافت كه اگر فاصله بین بارها دو برابر شود، نیروی بین آن ها یك چهارم و اگر فاصله بین بارها سه برابر شود نیروی بین آن ها یك نهم خواهد شد. چنین رفتاری را رابطه عكس مربع می‌گویند زیرا با زیاد شدن فاصله، نیرو كم شده و میزان كاهش با مربع فاصله رابطه دارد.

كولن همچنین مشاهده كرد كه اگر بار روی یكی از دو جسم را نصف كند،نیرو نصف ‌شده و اگر بار هر دو جسم نصف شود، نیرو یك چهارم می‌گردد. این بدان معنی است كه مقدار نیرو با حاصل ضرب دو بار رابطه دارد.

این دو موضوع در یك قانون به نام قانون كولن تركیب می‌شود: قانون كولن

در این رابطه، Q مقدار بار روی دو جسم و r فاصله بین مراكز بارهامی‌باشد. K مقدار ثابتی است كه بستگی به جنس محیط و واحدهای انتخاب شده برای نیرو، بار و فاصله دارد.

آزمایش نشان می دهد كه راستای نیروی الكتریكی منطبق بر خط واصل بین دو بار است. اگر علامت بارها مخالف باشد، نیروی جاذبه و اگر علامت بارها یكی باشد نیرو دافعه خواهد بود.

قانون كولن

در هر دو حالت فوق، مقدار نیروی وارد بر دو جسم برابر و جهت آن عكس یكدیگر است، بنابر این نیروهای الکتریکی از قانون سوم نیوتون تبعیت می كنند.

تاكنون بار واحد الكتریكی را تعریف نكرده ایم، مقدار این واحد به روشی مستقل و با توجّه به نیروی بین سیم‌های حامل جریان تعیین

می‌شود، این واحد كولن نامیده می شود. با مشخص شدن واحد بار، مقدار K به وسیله آزمایش به دست می‌آید:

قانون كولن

یك كولن بار بسیار بزرگی است، به عنوان مثال دو كره با بار یك کولن و در فاصله 1 متر از یكدیگر، نیرویی برابر با:

قانون كولن

قانون كولن

بر یكدیگر وارد می‌كنند. این نیرو معادل وزن یك جرم یك میلیون تنی است. برای درك بهتر اندازه واحد كولن به موارد زیر توجّه كنید.

مقدار باری كه در ابرها باعث رعد و برق شدید می‌شود حدود 25 كولن است. بارهایی كه در آزمایشگاه و اطرافمان مشاهده می‌كنیم حدود چند میكروكولن می‌باشند، به عنوان مثال وقتی روی موكت راه می روید، مقدار بار انتقال یافته به بدن شما یك میلیونیوم كولن است.

در زمان كولن وسیله ای برای اندازه‌گیری مقدار بار وجود نداشت ولی او به وسیله كره‌های فلزی یكسان، بارهایی با نسبت مشخص تولید می كرد. برای مثال اگر كره فلزی بارداری به كره فلزی بدون‌ باری با همان ابعاد تماس پیدا كند، بار كره اول بین دو كره به طور مساوی تقسیم ‌شده و بدین ترتیب بار 2/1 حاصل می‌شود. كولن با انجام متوالی این كار، مجموعه ای از كره ها با نسبت بارهای مشخص ایجاد كرده بود و با آن ها آزمایش می كرد.

ثابت K در رابطه كولن معمولاً به شكل دیگری و بر اساس قانون كولن (ضریب گذردهی خلاء) بیان می‌شود. بدین ترتیب كه قانون كولن بوده و قانون كولن بدین صورت قابل بیان است: قانون كولن

اندازه قانون كولن برابر است با :قانون كولن

اگر چه این رابطه كمی پیچیده به نظر می‌رسد ولی روابط دیگر فیزیكی به كمك رابطه فوق، شكل ساده‌ تری خواهند داشت.

قانون كولن

قانون كولن برای مواردی صادق است كه ابعاد بار در مقایسه با فاصله بین بارها بسیار كوچك باشد (بارهای نقطه ای)، البته اگر بار به شكل یكنواخت روی كره پخش شده باشد، به این شرط احتیاجی نیست و می توان از رابطه استفاده كرد مشروط بر این كه r را فاصله بین مراكز كره‌ها در نظر بگیریم. اندازه بار اغلب بر حسب میكروكولن بیان می‌شود (قانون كولن ) وقتی اندازه بار را در رابطه كولن قرار می‌دهید به یاد داشته باشید كه میكروكولن را به كولن تبدیل كنید

μC=10-6 C

در محاسبه نیرو با استفاده از قانون كولن معمولا از علامت بار صرفه نظر شده و آن را فقط برای تشخیص جهت نیرو لازم داریم.

نویسنده : نظرات () سه شنبه چهاردهم شهریورماه سال 1396 - ساعت 22 و 00 دقیقه و 00 ثانیه
هنگ مصرف انرژی: مقدار انرژی مصرف شده در واحد زمانی معین را آهنگ مصرف انرژی و یا توان مصرفی می گویند
برای محاسبه ی توان مصرف انرژی از فرمول زیر استفاده می کنیم:
P = E / t
زمان : انرژی= آهنگ مصرف
زمان بر حسب min انرژی J و آهنگ مصرف بر حسب KJ/min است
 
 
 
نمونه سوالات توان مصرفی:
 
 
1) « توان مصرفی» معادل با کدام گزینه است؟
1) نیرویی که باعث انجام کار شده است         2) آهنگ مصرف انرژی
3) کل انرژی مصرف شده             4) نسبت انرژی مفید به انرژی کل مصرفی   
 
2) اگر دونده ای  قبل از دویدن 20 گرم  شکلات بخورد %20 از انرژی شیمیایی آن در بدنش تلف شود این دونده چند کیلو ژول انرژی جنبشی می تواند تولید کند؟
(انرژی شیمیایی شکلات 10 کیلو ژول بر گرم  است)
الف) 200             ب) 180            ج) 160            د) 40
 
3) اگر دانش آموزی 100 گرم گوشت بخورد و 10 دقیقه دوچرخه سواری کند، چند دقیقه می تواند سر کلاس بنشیند؟
(انرژی شیمیایی گوشت 10         و آهنگ مصرف دوچرخه سواری و نشستن به ترتیب 30      و10       است.)
 
1) 30                  2) 60                  3) 70                    4) 100
 
4) اگر دونده ای قبل از مسابقه 20 گرم  موز و 10 گرم عسل بخورد و %10 انرژی آنها در بدنش تلف شود او چند دقیقه می تواند بدود؟
(انرژی شیمیایی موز 5 کیلو ژول بر گرم و عسل 10 کیلو ژول بر گرم و آهنگ مصرف دویدن 20 کیلو ژول بر مینیت است)
الف) 9           ب) 10            ج) 90             د) 100
نویسنده : نظرات () سه شنبه چهاردهم شهریورماه سال 1396 - ساعت 15 و 30 دقیقه و 55 ثانیه

جریان الکتریکی به صورت نرخ تغییر بار الکتریکی نسبت به زمان تعریف شده و با نماد I نشان داده می‌شود.

کمی علمی تر:

الکترون های ِآزاد یک رسانای فلزی مثلا قسمتی از طول یک سیم مسی همانند مولکول های گاز موجود در یک ظرف حرکت کاتوره ای دارند . این الکترون ها راستای مشخصی درامتداد سیم ندارند . اگر یک صفحه ی فرضی از سیم بگذرانیم آهنگ عبور الکترون ها در سیم از راست به چپ با آهنگ عبور آنها از چپ به راست یکسان است یعنی آهنگ خالص عبور الکترون ها صفر است .
هرگاه دو انتهای این سیم رابه باتری وصل شود یک میدان الکتریکی در هر نقطه ی داخل سیم بر قرار می شود . اگر اختلاف پتانسیل به وسیله یک باطری ۱۰ ولت ثابت نگه داشته شود و طول سیم ۵ متر باشد شدت این میدان در هر نقطه ۲ ولت بر متر خواهد بود . این میدان الکتریکی که با E نمایش می دهیم بر الکترون ها اثر می گذارد و حرکتی در خلاف جهت میدان اصلی به الکترون ها می دهد در این صورت می گوییم جریان الکتریکی بر قرار شده است . اگر از هر مقطع رسانا بار خالص q در مدت زمان t بگذرد جریان عبارت است از:

I=q/t

واحد:

یکای q در سیستم SI ، کولن و یکای t ثانیه است .
یکای مناسب برای i آمپر است و با A نشان می دهیم .
جریان i در تمام مقاطع رسانا یکسان است اگر چه ممکن است مساحت این مقاطع در نقاط مختلف متفاوت باشد مانند عبور آب در لوله که از هر مقطع لوله ثابت است اگر مقطع تغییر کند آب در جایی که مقطع لوله کوچکتر است سریعتر عبور می کند و بر عکس . به طوری که آهنگ حجمی آب که می تواند بر حسب لیتر بر ثانیه اندازه گیری شود بدون تغییر باقی می ماند.

چرا I نماد شدت جریان الکتریکی است؟

از نظر تاریخی نماد جریان I، از واژه فرانسوی intensité de courant که به معنی شدت جریان است، گرفته شده است.این نماد برای نخستین بار توسط دانشمند فرانسوی، آندره ماری آمپر که واحد شدت جریان الکتریکی به نام اوست، به کار برده شد. واحد جریان الکتریکی در دستگاه SI، آمپر است. به همین علت بعضی اوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژه ولتاژ، آمپراژ خوانده می‌شود.

جهت جریان:

جهت قراردادی جریان از ابتدا در جهت عبور بارهای مثبت تعریف شده است. هرچند می‌دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی، جریان الکتریسته، ناشی از عبور بارهای منفی، یعنی الکترون‌ها، (در خلاف جهت جریان) است.


چنانچه در تصویر زیر مشاهده می شود، طبق قرارداد، جهت جریان از قطب مثبت باتری خارج و به قطب منفی وارد می شود. اما در حقیقت الکترون ها که در قطب منفی باتری انباشته شده اند، از آن خارج شده و از طریق مدار به قطب مثبت باتری وارد می شوند.

current2

نویسنده : نظرات () موضوع : هشتم، یکشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1396 - ساعت 22 و 09 دقیقه و 00 ثانیه

در اتصال موازی مقاومت‌ها، این امكان وجود دارد كه همانند مدار سری، چند مقاومت را با یك مقاومت معادل جایگزین كنیم. جریان و توان این مقاومت، باید با جریان و توان مجموعه مقاومت های موازی یكسان باشد.

برای تعیین مقاومت معادل دو مقاومت موازی به شكل رو به ‌رو توجّه كنید. I1 و I2 جریان مقاومت R1 و R2 می باشند. جریان باتری (I) نیز برابر مجموع جریان های I1 و I2 می‌باشد.

از آنجا كه ولتاژ دو سر هر كدام از مقاومت‌ها برابر ولتاژ باتری است، می توان جریان هر مقاومت را به دست آورد: حل مدار موازی و حل مدار موازی. اكنون جریان

باتری قابل محاسبه است:

حل مدار موازی

در این رابطه، RP نشانگر مقاومت معادل است.

بنابراین وقتی دو مقاومت به شكل موازی به یكدیگر وصل ‌شوند، مقاومت معادل آن ها (RP) از رابطه حل مدار موازی به دست می‌آید. قاعده فوق را می توان برای هر تعداد مقاومت موازی تعمیم داد.

حل مدار موازیحل مدار موازیحل مدار موازی

این رابطه بیانگر این مطلب است كه در یك اتصال موازی، كوچكترین مقاومت، بیشترین اثر را در اندازه مقاومت معادل دارد. در حقیقت اگر اندازه یكی از مقاومت ها به صفر نزدیك شود، اندازه مقاومت معادل نیز به صفر نزدیك می‌شود.

اغلب دستگاه های صوتی این امكان را دارند كه علاوه بر بلندگوی اصلی، بلندگوی دیگری نیز به دستگاه متصل شود. شكل سمت راست نشان می‌دهد كه چگونه بلندگوی سیار به صورت موازی به بلندگوی اصلی متصل می شود.

فرض كنید كه ولتاژ بلندگوها 6 ولت باشد. مقاومت بلندگوی اصلی 8 اهم و مقاومت بلندگوی سیار 4 اهم است. به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) مقاومت معادل دو بلندگو.

ب) جریان كل كه دستگاه آن را تامین می‌كند.

ج) جریان عبوری از هر بلندگو.

د) توان الكتریكی هر بلندگو.

ه) توان كل (كه به بلندگوها داده شده است).

راهنمایی:

چون دو بلندگو به شكل موازی به یكدیگر متصل شده‌اند، مقاومت معادل از رابطه حل مدار موازی به دست می‌آید. جریان كل نیز از رابطه حل مدار موازی قابل محاسبه است. از آنجا كه بلندگوها به شكل موازی وصل شده‌اند، ولتاژ هر دو برابر 6 ولت خواهد بود، پس جریان هر كدام برابر است با حل مدار موازی و حل مدار موازی، توان الكتریكی هر بلندگو نیز از رابطه P = Vi قابل محاسبه می‌باشد:

الف): حل مدار موازی

حل مدار موازی

ب) با استفاده از قانون اهم نتیجه می گیریم كه: حل مدار موازی

ج) برای هر مقاومت نیز جریان قابل محاسبه است: حل مدار موازی

توجّه كنید كه مجموع جریان ها در قسمت (ج) برابر پاسخ قسمت (ب) است.

د) توان الكتریكی داده شده به هر مقاومت برابر است با:

P1 = I1V = 0/75 * 6 = 4/5 W

P2 = I2V = 1/5 * 6 = 9 W

ه) ‌توان كل مقاومت ها برابر است با جمع توان هر كدام، یعنی . توان كل مدار، با استفاده از مقاومت معادل و جریان كل نیز قابل محاسبه است: حل مدار موازی

نویسنده : نظرات () موضوع : هشتم، یکشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1396 - ساعت 22 و 03 دقیقه و 00 ثانیه
امروزه در مطالعات آب زیرزمینی در محیطهای کارستی بررسی و تعیین نقش بخش اپی کارست در ذخیره سازی و انتقال آب اهمیت فراوانی دارد. مطالعات بسیاری تاکنون انجام گردیده که با استفاده از اندازه گیری ایزوتوپهای 18O و D در طی یک واقعه بارش روشهایی را برای تفکیک جریان پایه از جریان ناشی از واقعه بارش در هیدروگراف دبی چشمه ها ارائه نموده اند. در محیطهای کارستی آب پس از نفوذ در خاک وارد بخش اپی کارست گردیده و خصوصیات هیدروشیمیایی و ایزوتوپ 13C متفاوتی نسبت به آب زیرزمینی موجود در سنگهای کربناته دارد. با توجه به این امر، دبی جریان پایه چشمه های کارستی شامل دو جزء مربوط به آب بخش اپی کارست و آب زیرزمینی می گردد. بنابر این برای تجزیه نهایی هیدروگراف چشمه های کارستی و بدست آوردن سه پارامتر مجهول مربوط به آب ناشی از واقعه بارش، آب بخش اپی کارست و آب زیرزمینی آبخوان کارستی ابتدا با استفاده از ایزوتوپهای 18O و D تفکیک جریان پایه از جریان ناشی از واقعه بارش صورت می پذیرد و سپس با استفاده از ایزوتوپ 13C سهم هریک از اجزاء مربوط به بخش اپی کارست و آب زیرزمینی در حجم جریان پایه در هیدروگراف دبی چشمه های کارستی مشخص می گردد.
نویسنده : نظرات () یکشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1396 - ساعت 14 و 38 دقیقه و 57 ثانیه
سلامی دوباره!
در پست قبل پاورپوینت غیرقابل ویرایش درس ششم عربی پایه ی هشتم را بر روی وبسایت قرار دادم.
در این پست نسخه قابل ویرایش آن را برای دانلود قرار داده ام.
این اثر با زحمات زیاد آماده شده و با قیمت 1500 تومان(1000 تومان قیمت پایه+500تومان کارمزد بانک)  قابل دانلود می باشد.

نقاط قوت پاورپوینت ها سایت ما:ویژگی این پاورپوینت ها:
*قابل ویرایش بودن 100 درصدی
*نگارش و انیمیشن گذاری حرفه ای و عالی
*کامل و حاضر بودن برای ارئه
*طراحی ماهرانه
*گرافیک عالی
*طراحی حرفه ای
*دارای تصاویر و ویدئو
*ارائه نسخه غیر قابل ویرایش پیش از خرید برای اطمینان از کیفیت پاورپوینت
*دانلود بلافاصله پس از پرداخت
*قیمت فوق العاده!

میدونم که داره کلی سوال تو سر تون چرخ می زنه:


این پاورپوینت در چه جایی به کمک ما می آید؟
شما می توانید در زمان هایی که نیاز به یک پاورپوینت با نام خودتان بر روی آن برای ارائه داشتید این پاورپوینت را تهیه کنید و آن را تحویل بدید. همچنین دبیران عزیز می توانند از این پاورپوینت در حالی که نام خودشان بر روی آن است برای تدریس در کلاس استفاده کنند. معمولا دربیران به دانش آموزان تحقیقات یا تکالیفی برای ساخت پاورپوینت می دهند، در این مواقع شما می توانید یک پاورپوینت عالی را تنها با چند کلیک و نام خود داشته باشید!
همچنین خود پاورپوینت ها محتوایی کمک آموزشی دارند و می تواند در فرآیند یادگیری شما کمک شایانی داشته باشند.

آیا قیمت پاورپوینت های شما مناسب است؟ شما می توانید به راحتی و با مراجعه به یکی از سایت های گران فروش و صودجو که به فروش پاورپوینت مشغول هستند، قیمت پاورپوینت های کم ارزش و بی کیفیت آنان را ببینید و با قیمت پاورپوینت های با کیفیت و عالی سایت ما مقایسه کنید. همچنین برای اطمینان از کیفیت پاورپوینت ها و آگاه بودن بر خرید خود می توانید نسخه غیر قابل ویرایش پاورپوینت های مورد نظر خود را در لینک زیر مشاهده کنید:http://asoonbekhoon.ir


آیا خرید از شما ایمن است؟ شما از سایت بنده خرید نمی کنید بلکه از یک سایت درگاه واسط معتبر به نام «idpay» خرید می کنید  و آدرسش با https شروع می شود و کاملا امن است. همچنین تایید نهایی پرداخت و انجام گرفتن پرداخت اصلی از طریق سامانه سراسری و دولتی و رسمی شاپرک صورت می گیرد. اطلاعات شما به هیچ وجه به سرقت برده نمی شود. با توجه به این که عصر حاضر، عصر اینترنت و مبادله مجازی است دیگر جایی برای ترس های بی دلیل و سنتی  وجود ندارد.

چگونه پس از پرداخت فایل را دانلود می کنم؟پس از پرداخت مبلغ، بلافاصله لینک دانلود برای شما به نمایش در می آید و به راحتی می توانید آن را دانلود کنید. همچنین اگر مشکلی در فایل وجود داشت و یا به هر دلیلی نتوانستید فایل را دانلود کنید و یا سوالی داشتید می توانید  با من در میان بگذارید.
البته به وجود آمدن مشکل در فایل و یا مرحله دانلود امری غیر ممکن است ( مگر خودتان صفحه دانلود را ببیندید )
بزارید خیالتونو راحت کنم
ما برای 1000 تومان اعتبار کاربران سایتمونو که میلیارد ها تومن برامون ارزش داره از دست نمیدیم.

برای خرید پاورپوینت بر روی عکس زیر کلیک کنید:

نویسنده : نظرات () موضوع : هشتم، شنبه یازدهم شهریورماه سال 1396 - ساعت 16 و 12 دقیقه و 51 ثانیه
با سلام خدمت همه ی بازدید کننده های عزیز.

در این پست لینک دانلود پاورپوینت غیر قابل ویرایش(powerpoint show) درس ششم عربی هشتم قرار داده شده است.

با دانلود پاورپوینت و مشاهده ی آن تمام درس ششم را به خوبی فرا می گیرید.

نقات قوت پاورپوینت های ما:


** طراحی حرفه ای و فوق العاده

**پوشش دادن تمامی محتوای درسی

**آماده بودن برای ارائه دادن.

**دارای فایل نمونه که اگه خوشتون اومد نسخه ی قابل ویرایشش رو تهیه کنین.


راهنمای دانلود:بعد از دانلود شدن فایل برای دیدن نسخه ی غیرقابل ویرایش ابتدا روی پاورپوینت کلیک کنید و گزینه ی open رو بزنید.
کادری باز می شود که پسوردی از شما می خواهد پسورد را 123456 وارد کنید.
بعد از وارد کردن پسورد کادر دیگری ظاهر می شود که سه گزینه دارد:OK/Cancel/Read Only

بر روی گزینه ی Read Only کلیک کرده و پاورپوینت باز می شود.

نویسنده : نظرات () موضوع : هشتم، شنبه یازدهم شهریورماه سال 1396 - ساعت 16 و 09 دقیقه و 08 ثانیه
Image result for ‫سرب‬‎
سرب عنصری شیمیایی است و نماد آن در جدول تناوبی عناصر با Pb نشان داده می شود عدد اتمی فلز سرب 82 می باشد.
سرب فلزی سنگین است و از بسیاری از فلزات عادی متراکم تر می باشد.سرب فلزی نرم و چکش خوار است و همچنین دمای ذوب پایینی دارد.

شناسنامه ی فلز سرب:

نماد:Pb
دمای ذوب:327.5 °C
جرم اتمی:
207.2 u ± 0.1 u
عدداتمی:82
وضعیت الکترون ها:
[Xe] 4f145d106s26p2
نقطه ی جوش:
1,749 °C
 اطلاعات بیشتر در آینده(پست ویرایش خواهد شد)
نویسنده : نظرات () موضوع : هشتم، هفتم، نهم، شنبه یازدهم شهریورماه سال 1396 - ساعت 15 و 36 دقیقه و 54 ثانیه
با سلام.
در پست امروز با نمونه سوالات تیزهوشانی فیزیک هشتم همراهتون هستیم.
این سوالات سطح بالایی دارند و هشتمی ها حتما این سوالات رو دانلود و حل کنند.
این سوالات کاملا رایگان هستند و برای دانش آموزان تیزهوشان و نمونه دولتی عالی هستند.
برای دانلود سوالات به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

نویسنده : نظرات () موضوع : هشتم، هفتم، شنبه یازدهم شهریورماه سال 1396 - ساعت 14 و 55 دقیقه و 36 ثانیه

صفحات سایت

تعداد صفحات : 21

آمار بازدید سایت

بازدیدهای امروز : نفر
--------------------
بازدیدهای روز قبل: نفر
--------------------
بازدید این ماه : نفر
--------------------
بازدید ماه قبل : نفر
--------------------
تاریخ آخرین بروز رسانی :
--------------------
كل بازدیدها : نفر

محصولات

پشتیبانی